Prawo pracy w UK: pozew przeciwko pracodawcy

Angielskie prawo pracy reguluje kwestie związane z zatrudnieniem oraz relacje między pracownikiem i pracodawcą. Jeżeli prawa pracownika zostaną naruszone, może on wystąpić do trybunału pracy (employment tribunal), samodzielnie lub z pomocą doświadczonego prawnika, o stwierdzenie złamania prawa i zadośćuczynienie.

W przypadku wygranej najczęstszą formą zadośćuczynienia jest wypłata odszkodowania (compensation), choć trybunał ma także do wyboru inne możliwości, na przykład przywrócenie do pracy na tym samym stanowisku lub ponowne zatrudnienie w innym charakterze.

Potencjalne roszczenie może dotyczyć każdego aspektu zatrudnienia. Rozpatrywane przez trybunały sprawy dotyczą m.in.:

  • niesłusznego zwolnienia (unfair dismissal)
  • złamania postanowień umowy (breach of contract)
  • dyskryminacji (discrimination)
  • braku zapłaty za pracę/nadgodziny/urlop (unlawful deductions)

Dobra wiadomość – brak opłaty sądowej

Zgodnie z decyzją brytyjskiego Sądu Najwyższego (Supreme Court) z 26 lipca 2017 r., złożenie pozwu w trybunale pracy znów jest bezpłatne (tzn. nie wymaga uiszczenia opłaty sądowej).

Zła wiadomość – mało czasu na złożenie pozwu

WAŻNE! Czas na złożenie pozwu w trybunale pracy jest bardzo krótki. Poza nielicznymi wyjątkami, masz tylko 3 miesiące minus jeden dzień od momentu zaistnienia problemu na rozpoczęcie procedury prawnej. Jeżeli przegapisz ten termin, trybunał może odrzucić twoje roszczenie bez rozpatrywania.

Trybunały pracy są integralną częścią angielskiego systemu sądownictwa i obowiązują w nich podobne zasady, jak w pozostałych sądach, choć pewne procedury zostały uproszczone, aby pomóc stronom, które często występują bez profesjonalnej reprezentacji prawnej. Dotyczy to zarówno pracowników, którzy najczęściej są stroną wnoszącą pozew (claimant), jak i pracodawców, którzy najczęściej są stroną pozwaną (respondent).

ACAS, czyli obowiązkowe wstępne postępowanie polubowne

Advisory, Conciliation and Arbitration Service (w skrócie Acas) to bezstronna agencja finansowana ze środków publicznych, mająca za zadanie maksymalnie ograniczyć ilość spraw z zakresu prawa pracy kończących się pozwem do trybunału. Ideą jej powstania było odciążenie przeludnionych trybunałów, często zajmujących się pozwami, które przy odrobinie chęci i zdrowego rozsądku można było zakończyć polubownie (np. ugodą) na etapie wstępnych negocjacji.

Dlatego brytyjski rząd wprowadził obowiązek wstępnego zgłoszenia do Acas każdego potencjalnego roszczenia.

Ze względu na limit 3 miesięcy na złożenie pozwu w trybunale, zgłoszenie do Acas należy wysłać jak najszybciej, a najpóźniej 3 miesiące minus jeden dzień po dacie zaistnienia problemu.