Regulamin

serwisu Polish Legal Centre oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą witryny www.polishlegal.uk

1. Postanowienia wstępne

1.1. Usługodawcą jest North East International Community Organisation CIC (NEICO CIC), adres: Clavering House, Clavering Place, Newcastle upon Tyne, NE1 3NG, zwana dalej: „Usługodawcą”.
1.2. Strona internetowa www.polishlegal.uk (dalej: „Serwis”) wraz ze wszystkimi podstronami w domenie jest prowadzona przez Usługodawcę.
1.3. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są usługi przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość – drogą elektroniczną („Usługi”).
1.4. Usługi, o których mowa powyżej, obejmują dobrowolne korzystanie przez osoby trzecie (dalej: „Użytkownik”) z funkcjonalności Serwisu, takich jak konto użytkownika, forum czy formularz zapytania.
1.5. Konto użytkownika umożliwia Użytkownikowi aktywne korzystanie z funkcji i usług Serwisu.
1.6. Formularz zapytania umożliwia Użytkownikowi zadanie pytania (w tym zapytania o ofertę) drogą elektroniczną.
1.7. Usługodawca zabrania kopiowania, wykorzystywania czy rozpowszechniania treści Serwisu bez jego zgody.

2. Korzystanie z Serwisu

2.1. Z funkcjonalności Serwisu może korzystać każdy bez ograniczeń. Osoba fizyczna, nie posiadająca zdolności do czynności prawnych lub posiadająca ograniczone zdolności do czynności prawnych, z funkcjonalności Serwisu korzysta przez opiekuna prawnego.
2.2. Warunkiem korzystania z funkcjonalności Serwisu jest akceptacja „Regulaminu” i „Polityki prywatności” Serwisu. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
2.3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
2.4. Regulamin jest bezpłatnie udostępniany do wglądu i zapoznania się przez Użytkownika bez ograniczeń czasowych.

3. Zgoda marketingowa

3.1. Poza akceptacją „Regulaminu” i „Polityki prywatności”, niezbędnych do prawidłowego korzystania z funkcjonalności serwisu, Użytkownik może także dobrowolnie zgodzić się na przesyłanie mu drogą elektroniczną informacji od Usługodawcy związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczonych przez niego usług prawniczych.
3.2. Informacje rozsyłane są w formacie HTML lub TXT na podany przez Użytkownika w formularzu adres poczty elektronicznej, zawierać mogą także pliki graficzne.
3.3. Użytkownik ma w każdym momencie możliwość rezygnacji i cofnięcia wyrażonej zgody marketingowej, za pomocą informacji mailowej wysłanej Usługodawcy.

4. Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy

4.1. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za skutki wynikłe z:
a) chwilowej niedostępności Serwisu wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych;
b) awarii, przyczyn leżących po stronie dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika;
c) niewłaściwego korzystania z funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika;
d) zastosowania się do ogólnie dostępnych treści zamieszczonych w Serwisie;
e) krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Serwisu;
f) oznaczenia wiadomości od Usługodawcy do Użytkownika lub od Użytkownika do Usługodawcy jako spam.
4.2. W razie zmiany jakichkolwiek danych osobowych koniecznych do prawidłowego świadczenia usługi przez Usługodawcę, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia go o tych zmianach. W przeciwnym wypadku ewentualna szkoda z tego wynikła nie obciąża Usługodawcy.
4.3. Informacje zamieszczone w portalu nie są poradami prawnymi, które można zastosować bez dalszej analizy i odniesienia do indywidualnych okoliczności każdej sprawy. W każdym przypadku należy rozważyć możliwość skorzystania z usług prawnika lub innej profesjonalnej firmy. Polish Legal Centre nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w portalu w praktyce.

5. Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z funkcjonalności Serwisu oferowanych przez Usługodawcę należy przesyłać na adres wskazany w zakładce „Kontakt” na stronie www.polishlegal.uk.
5.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a) oznaczenie Użytkownika składającego reklamację;
b) wskazanie funkcjonalności, z którą wiąże się reklamacja i dokładnych danych umożliwiających identyfikację problemu;
c) wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji;
d) wskazanie zakresu żądania Użytkownika składającego reklamację;
5.3. Jeśli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, Usługodawca, w terminie 3 dni od jej doręczenia, może wezwać Użytkownika do uzupełnienia danych.
5.4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Usługodawcy reklamacji. W razie wezwania do uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia doręczenia reklamacji uzupełnionej.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Postanowienia „Regulaminu” nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów i innym przepisom powszechnie obowiązujących na terenie Anglii i Walii.
6.2. Treść „Regulaminu” jest udostępniona w sposób stały i nieodpłatnie na stronie internetowej Serwisu w taki sposób, aby Użytkownik w każdym czasie mógł Regulamin przechowywać i odtwarzać.
6.3. Wszelkie spory między Użytkownikiem a Usługodawcą rozpoznaje sąd wyłącznie właściwy dla siedziby Usługodawcy, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem Anglii i Walii.
6.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.
6.5. Usługodawca może zmienić Regulamin w każdej chwili. W razie zmiany Regulaminu, Użytkownik jest o tym fakcie informowany za pośrednictwem konta użytkownika lub emaila. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmian regulaminu, nie może kontynuować korzystania z Serwisu. Aktualna wersja „Regulaminu” jest dostępna na stronie www.polishlegal.uk.
Polish Legal Centre
NEICO CIC

(aktualizacja: 07.19)

Pogoda

London
zachmurzenie umiarkowane
5.7 ° C
7 °
3.8 °
82 %
6.2kmh
66 %
śr.
8 °
czw.
11 °
pt.
12 °
sob.
10 °
niedz.
8 °